Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Przemysłu. Ze względu na swoje zainteresowania, podjęłam na tej uczelni studia doktoranckie, na Wydziale Zarządzania i Finansów, w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli. W 2008 r. obroniłam pracę doktorską z ekonomii, specjalność rachunkowość.

Przez wiele lat wykładałam rachunkowość, sprawozdawczość finansową i auditing, rachunkowość komputerową oraz inne powiązane przedmioty, najpierw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu, Filia we Wrocławiu, a następie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (Kołobrzeg, Gryfice, Świnoujście).

Brałam udział w licznych kursach i szkoleniach z rachunkowości i podatków oraz aktywnie uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, wygłaszając referaty, co pozwoliło mi poszerzać i uaktualniać dotychczasową wiedzę. Doświadczenie praktyczne zdobywałam w biurze rachunkowym oraz w firmie handlowo- usługowej. Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Pracuję na licencjonowanym programie Comarch ERP Optima.

Powierzając mi prowadzenie rachunkowości Państwa firmy, mogą mieć Państwo pewność, że usługi będą profesjonalne i na najwyższym poziomie.

Zapraszam do współpracy

Dorobek naukowy:

1. Ujawnianie i wycena powiązań podmiotów gospodarczych, W: V Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2005, Wygłoszenie referatu, str. 195-198.
2. Formy powiązań podmiotów gospodarczych w świetle standardów rachunkowości oraz krajowych regulacji prawnych- przegląd dotychczasowego dorobku teoretycznego, W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1079, red. A. Kardasz, Wrocław 2005, str. 337-351.
3. Utrata wartości zapasów- odpisy aktualizujące i ich wpływ na odroczony podatek dochodowy, W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1082, Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej- utrata wartości aktywów, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wrocław 2005, str. 122-129.
4. Doktrynalne i normatywne ujęcie powiązań podmiotów gospodarczych, W: Zeszyty teoretyczne rachunkowości. Numer specjalny, Tom 28 (84), red. A. Jaruga, Warszawa 2005. Wygłoszenie referatu, str. 207-222.
5. Ujęcie reprezentacji i reklamy w ustawach o podatku VAT, W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1073, Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej, red. D. Misińska, J. Szafraniec, Wrocław 2005, str. 125-136.
6. Kierunki doskonalenia rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych w XX w., W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1119, Finanse, Bankowość, Rachunkowość 4, red. M. Łyszczak, D. Misińska, Wrocław 2006, str. 11-28.
7. Wydatki na reklamę i reprezentację w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1119, Finanse, Bankowość, Rachunkowość 4, red. M. Łyszczak, D. Misińska, Wrocław 2006, str. 169-178.
8. Wspólne przedsięwzięcie w standardach rachunkowości, W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1158, Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, red. M. Kwiecień, Wrocław 2007, str. 163-172.
9. Intellectual Property Protection in Poland, 7th International Scientific Conference: Property, Encumbrances on Property: problems, solutions and opportunities, School of Business Administration Turiba, Riga 2006, str. 135-141.
10. Koncepcja podmiotu rachunkowości wobec współczesnych struktur działalności gospodarczej, W: Prace Naukowe AE w Katowicach, Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Tom 1, Koncepcje rachunkowości, red. Z. Messner, Katowice 2006, str. 181- 190.
11. Wspólne przedsięwzięcie jako forma restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstwa, W: Zeszyty teoretyczne rachunkowości. Numer specjalny, Tom 33 (89), red. A. Jaruga, Warszawa 2006. Wygłoszenie referatu, str. 94-105.
12. Identyfikacja i prezentacja wspólnych przedsięwzięć w sprawozdaniu finansowym, W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1158, Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, red. M. Kwiecień, Wrocław 2007 r. Wygłoszenie referatu, str. 287-298.
13. Rachunkowość wspólnych przedsięwzięć w ujęciu teoretycznym i praktycznym, W: Zeszyty teoretyczne rachunkowości. Numer specjalny, Tom 38 (94), red. A. Jaruga, Warszawa 2007, str. 215-232.
14. Ocena zakresu ujawnianych informacji dotyczących wspólnych przedsięwzięć w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw budowlanych, W: Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości, red. M. Kwiecień, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1199 Wrocław 2008. Wygłoszenie referatu.
15. Przychody konsorcjum- aspekty podatkowe i bilansowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa No-Ra, Normy Rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 54 (110), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 179-189.
16. Wspólne przedsięwzięcie a zasady uczciwej konkurencji, Firma i Rynek, Zeszyt Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu nr 2010/02(40), 2010, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 127-133.
17. Metody wyceny współkontrolowanych podmiotów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 637-647.
18. Wspólne przedsięwzięcie jako szczególna forma kooperacji gospodarczej, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, 357-372.
19. Wycena początkowa środków trwałych- aspekty podatkowe i bilansowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Środki Trwałe-ujmowanie, wycena, prezentacja, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 256-264.
20. Ocena wyników działalności przedsiębiorstwa budowlanego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 301-310.
21. Wartość firmy-identyfikacja i wycena, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 683-689.