RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH:

– ewidencja przychodów,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT dla czynnych podatników podatku od towarów i usług,
– przygotowywanie i wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
– rozliczenia z ZUS,
– elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

– bieżące ujmowanie dokumentów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– ewidencja sprzedaży,
– obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT dla czynnych podatników podatku od towarów i usług,
– przygotowywanie i wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
– rozliczenia z ZUS,
– elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS

KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ):

– sporządzenie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym,
– obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
– deklaracje podatkowe i rozliczenia z ZUS,
– sporządzanie listy płac,
– elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS,
– sporządzenie sprawozdania finansowego

SZKOLENIA:

– rachunkowość finansowa,
– rachunkowość komputerowa,
– sprawozdawczość finansowa i auditing