– sporządzenie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym,
– obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
– deklaracje podatkowe i rozliczenia z ZUS,
– sporządzanie listy płac,
– elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS,
– sporządzenie sprawozdania finansowego