– bieżące ujmowanie dokumentów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– ewidencja sprzedaży,
– obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
– prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT dla czynnych podatników podatku od towarów i usług,
– przygotowywanie i wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
– rozliczenia z ZUS,
– elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS